Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies

Pokud jste návštěvníkem našeho blogu či odběratelem novinek, poskytujete nám své osobní údaje. Veškeré zpracování osobních údajů provádí provozovatel webových stránek výlučně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). V tomto prohlášení o ochraně soukromí naleznete detailní popis zpracování Vašich osobních údajů, které provozovatel webových stránek provádí, a to v rozsahu stanoveném v čl. 13 a 14 GDPR. Není-li to výslovně uvedeno, správce webových stránek nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům. Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Prohlášení o ochraně osobních údajů je provozovatel webových stránek oprávněn aktualizovat, kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies budou publikovány na našich Internetových stránkách. Veškeré úpravy vstupují v platnost publikováním na našich Internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných aktualizacích.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 3. 3. 2020.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Andrea Škárková (dále jen “správce), která provozuje webové stránky. Správce Vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Správce osobních údajů lze kontaktovat:

na e-mail. adrese: [email protected]

Správce zároveň tímto informuje, že nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány zejména pro tyto účely:

  • Poskytování zákaznické podpory (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na webových stránkách nebo při komentování na blogu);
  • E-mailové kampaně a newslettery (jste čtenářem: E-mailem Vám posíláme novinky či bezplatné kurzy, k jejichž odběru jste se přihlásili. Zpracováváme váš e-mail, sledujeme na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat);
  • Soutěže a giveaways (pokud se účastníte nějaké naší soutěže, zpracováváme Váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry; v případě výhry zpracujeme Vaše osobní údaje za účelem odeslání dárku);
  • Výkon nebo obhajobu právních nároků
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci či jednotlivým zpracovatelům a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jedná se o naše smluvní partnery které potřebujeme pro naše běžné fungování např. poskytovatelům a dodavatelům informačních technologií, webových služeb a IT řešení, poskytovatelům poštovních služeb, rozesílatelům e-mailových obchodních sdělení, prodejcům autorizovaných služeb, auditorské společnosti apod. Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu, po kterou je správce povinnen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

  • Správa osobních údajů zadáných prostřednictvím elektronických formulářů a komentářů dostupných na webových stránkách či prostřenictvím elektronické pošty: Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou.
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídky produktů a služeb: Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou.
  • Účetní a daňové účely: Po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.
  • Plnění ostatních zákonných povinností: Maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

Kontaktní a komentářové formuláře

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách nebo odešlete komentář, souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které nám prostřednictvím formuláře či komentáře poskytnete. Jedná se zejména o emailovou adresu. Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních či komentářových formulářů, shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně pro zpracování vašeho konkrétního požadavku za účelem poskytnutí zákaznické podpory, zpracováním Vaší žádosti nebo odpovědi na dotaz. Tyto údaje budou uchovány v našem informačním systému na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu do jeho odvolání. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese [email protected]. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem.

Zasílání newsletteru či jiných obchodních sdělení

Newslettery či jiná obchodní sdělení Vám budeme zasílat pouze v případě, že jste nám k tomuto udělili Váš výslovný souhlas, pokud současně k tomuto účelu zaregistrujete svou e-mailovou adresu a kliknete na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který Vám po registraci e-mailové adresy zašleme.

Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas.

Z odběru newsletteru a jiných obchodních sdělení odesílaných provozovatelem webových stránek se můžete kdykoli odhlásit, a to kliknutím na odhlašovací odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“ obsažený dole v doručeném obchodním sdělení.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pocházejí z následujících zdrojů:

Údaje jste společnosti poskytli Vy (např. vyplněním formuláře k odběru newsletteru, vyplněním kontaktního formuláře, odesláním komentáře);

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Při realizaci Vašich práv se obracejte e-mailem na [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Zároveň si vyhrazujeme právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Používání souborů cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Rozlišujeme dvě kategorie: (1) funkcionální a nezbytně nutné cookies, bez kterých by byla funkcionalita našich Internetových stránek omezena, a (2) volitelné cookies, používané pro analýzu internetových stránek a marketingové účely. Níže je uveden podrobný popis cookies, které používáme.

Nezbytně potřebné cookies slouží k správnému fungování webových stránek a bez těchto cookies by nebylo možné poskytovat určité funkce webových stránek, proto jsou vždy povolené. Funkcionální cookies Vám usnadňují práci s webovými stránkami. Tyto soubory si mohou pamatovat např. informace k použité jazykové mutací webových stránek a také je lze využít k poskytování vámi preferovaných služeb. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Mezi volitelné cookies patří zejména marketingové a výkonostní cookies shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto soubory cookies nám ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a našimi webovými stránkami.

Pro analýzu návštěvnosti využíváme měřící nástroj třetí strany, konkrétně Google Analytics, také využíváme technologie reklamního systému Google Ads, Remarketingu a měření konverzí. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, datum a čas přístupu, rozdíl časovézóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), jak dlouho se na stránce zdržíte, stav přístupu/http kód stavu, přenesený objem dat, ze které stránky přicházíte, prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň, region, ve kterém se zařízení nachází, síť, ke které je zařízení připojeno, zeměpisnou délku / šířku (mobilního) zařízení, mobilního operátora (je-li k dispozici), případně další údaje. Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce spočívající zejméma v zajištění provozu internetových stránek, zajištění technické bezpečnosti těchto stránek a v obraně proti pokusům napadení webových stránek. Anonymní data získaná prostřednictvím těchto nástrojů může společnost Google použít pro cílení reklamy a vylepšování vlastních produktů. Více o podmínkách užití služeb poskytovaných společností Google se můžete dočíst zde.

Webové stránky využívají technologie společnosti OneSignal k zobrazování Push zpráv (push notifikací). Push zprávy jsou krátká oznámení, která se zobrazují na ploše telefonu a mají podobu stručných zpráv, které někdy doplňují také obrázky. Pokud povolíte push notifikace, obdržíte oznámení o nově publikovaném příspěvku na blogu. Obdobně to pak vypadá i na počítači, kde vám u adresního pole vyskočí nabídka, že vám daný web chce zobrazovat oznámení. Pokud kliknete na „povolit“, budou se vám později v prohlížeči zobrazovat push zprávy – oznámení například o novém článku na blogu či jiné aktualitě. Push notifikace můžete vypnout v nastavení prohlížeče či telefonu nebo jednotlivě v nastavení dané aplikace (většinou v záložce „oznámení“) či kliknutím na ikonku zvonečku a poté kliknutím na tlačítko odhlásit. Více informací o zpracovávání údajů společností OneSignal se můžete dočíst zde.

Výše uvedené služby od společnosti Google a OneSignal nesbírají uživatelská jména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy ani jiné osobně identifikovatelné informace.

Většina internetových prohlížečů má povoleno přijímání souborů cookies z výchozího nastavení. Již uložené cookies můžete ze svého počítače (či jakéhokoliv jiného zařízení) kdykoliv smazat. Použití cookies pak můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svých internetových prohlížečů, ale takové nastavení však může mít vliv na využívání některých služeb a funkčnost webových stránek.